ஆப்பதனை அசைத்துவிட்ட குரங்கு

Siddhar songs tend to have a dry humor and a generally pessimistic outlook (mostly due to core theme of needing to be materially unattached). I am sure there are a number of theses that have been done going in depth on the “why”, but for now, let’s look at another gem from Pattinathar.

நா பிளக்க பொய் உரைத்து நவநிதியம் தேடி
நலன் ஒன்றும் அறியாத நாரியாரை கூடி
பூப்பிளக்க வருகின்ற புற்றீசல் போல
புலபுலென கலகலென புதல்வர்களை பெறுவீர்
காப்பதற்கும் வகை  அறியீர் கை  விடவும் மாட்டீர்
கவர் பிளந்த மரத்துளையில் கால் நுழைத்துக் கொண்டே
ஆப்பதனை அசைத்து விட்ட குரங்கதனை போல
அகப்பட்டீர் கிடந்துழல  அகப்பட்டீரே !
Transliteration:
nA piLakka poi uraithu navanidhiyam thEdi
nalan ondrum ariyAdha nAriyarai koodi
pooppiLakka varugindra puttreesal pola
pulapulena kalakalena puthalvargaLai peruveer
kAppatharkum vagai ariyeer kai vidavum mAtteer
kavar piLandha marathuLaiyil kAl nuzhaithukkondE 
Appathanai asaithu vitta kurangathanai polE
agappatteer kidanthu uzhala agappatteerE!
Translation:
By lying with a split tongue (or through the teeth) (நா பிளக்க பொய் உரைத்து), running endlessly to build wealth (நவநிதியம் தேடி) , seeking meaningless pleasure with young / innocent women (நலன் ஒன்றும் அறியாத நாரியாரை கூடி), you beget numerous children (புலபுலென கலகலென புதல்வர்களை பெறுவீர்) like a swarm of termites coming out of the cracks in the soil (பூப்பிளக்க வருகின்ற புற்றீசல் போல).
You don’t know the way to care for them (காப்பதற்கும் வகை  அறியீர்) nor do you want to let go of them (கை  விடவும் மாட்டீர்).
Like a monkey whose leg is stuck (ஆப்பதனை அசைத்து விட்ட குரங்கதனை போல) in tree trunk split by a wedge (கவர் பிளந்த மரத்துளையில்), you are stuck (in this worldly bondage) and cannot get out.
Edit:  The phrase நலன் ஒன்றும் அறியாத நாரியாரை கூடி is likely referring to marrying an innocent / young girl who has not yet discerned good from the bad, possibly referring to a potentially prevalent practice of girls getting married at a young age. Earlier we had mentioned it as “women who don’t mean well”, which is most likely inaccurate.
Notes: Story goes that Pattinathar sung this song when he realized that he was in the same position and thus decided to be a sanyasi.
The sentiment in the song seems to apply to IT consulting too – claiming to be SMEs in anything and everything, running behind Frequent Flyer miles, wining and dining in various restaurants, working across numerous projects never satisfied with one client or industry, neither can we get highly promoted nor can we let go and move to industry, we are stuck in an endless loop of consulting!
Advertisements

One thought on “ஆப்பதனை அசைத்துவிட்ட குரங்கு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s